నా భాష తెలుగు భాష

నా భాష తెలుగు  భాష

నా శ్వాస తెలుగు శ్వాస

 

నా జాతి తెలుగు జాతి

నా నీతి తెలుగు నీతి

 

నా భొగం తెలుగు భొగం

నా యోగం తెలుగు యోగం

 

నా తొట తెలుగు తోట

నా కోట తెలుగు కోట

 

నా ఆట తెలుగు ఆట

నా  పాట తెలుగు పాట

 

నా మాట తెలుగు మాట

నా బాట తెలుగు బాట

 

నా ఆర్తి తెలుగు ఆర్తి

నా కీర్తి తెలుగు కీర్తి

 

నా మోదం తెలుగు మోదం

నా ఖేదం తెలుగు ఖేదం

 

నా నైజం తెలుగు నైజం

నా తేజం తెలుగు తేజం

 

నా నడక తెలుగు నడక

నా నడత తెలుగు నడత

 

నా బాష్యం తెలుగు బాష్యం

నా జొష్యం తెలుగు జొష్యం

 

నా నేల తెలుగు నేల

నా గాలి తెలుగు గాలి

 

నా కవులు తెలుగు కవులు

నా ప్రజలు తెలుగు ప్రజలు

 

నా అహారం తెలుగు ఆహారం

నా ఆహార్యం తెలుగు ఆహార్యం

 

నా స్పందన తెలుగు స్పందన

నా ఆక్రందన తెలుగు ఆక్రందన

 

నా శ్రమ తెలుగు శ్రమ

నా ప్రేమ తెలుగు  ప్రేమ

 

నా విరహం తెలుగు విరహం

నా ప్రణయం  తెలుగు ప్రణయం

 

నా భావం తెలుగు భావం

నా  గీతం  తెలుగు గీతం

 

నా అరాటం తెలుగు ఆరాటం

నా పొరాటం తెలుగు పోరాటం

 

నా అభిమానం తెలుగు అభిమానం

నా అనురాగం తెలుగు అనురాగం

 

నా జననం తెలుగు జననం

నా మరణం తెలుగు మరణం

 

ఈ నా చిరు కవిత నిన్న రాత్రి  మదిలో స్పురించింది. ఈ కవిత తెలుగు భాష ను గత మూడు వేల సంవత్సరాల నుండి

పోషించు కొంటూ వస్తున్న , నాటి నన్నయ్య , తిక్కన , ఎర్రాప్రెగ్గడ, అల్లసాని పెద్దన, శ్రీ నాధ కవి,తెనాలి రామలింగడు,

కృష్ణదేవ రాయలు, అన్నమయ్య, త్యాగరాజు, వేమన , మొల్ల, తిరుపతి వేంకట కవులు, పుట్టపర్తి నారాయణా చార్యులు

మరియు నేటి నారాయణ రెడ్డి, మిగిలన  కవులకు అందరికి అంకితం.

ఒక స్పందన to “నా భాష తెలుగు భాష”

  1. screentalent Says:

    నా స్పందన తెలుగు స్పందన. http://www.screentalent.wordpress.com

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s


%d bloggers like this: